Lise 1 Fizik Müfredatı

0
6096

AMAÇLAR :

1. Fiziğin çok yaygın olan uygulamalarını daha iyi anlamalarına imkan sağ-laycak temel kavramları ve kanunları öğretmek,

2. Fizik olayları üzerinde bizzat inceleme, gözlem ve deney yaptırmak sure-tiyle araştırma yolarını kavramalarına, pozitif ve ilmi bir görüş ve düşünüşe sahip olmalarına imkan ve zemin hazırlamak,

3. Fizik olaylarını derinliğine ve kapsamlı düşünebilmek, onlara nüfuz etmek,

4. İlerde temel bilim dallarında yapacaklarlı öğrenim için gerekli bilgi, tavır ve maharet kazanmalarını sağlamak,

5. Öğrenme yollarını öğretmektir.

AÇIKLAMALAR :

1. Öğrenciler ferdi çalışmalara yönlendirilmeli, konuların daha yakından ince-lenmesi ve deney sonuçlarına dayanarak ilmi düşünme ve değerlendirmenin nasıl yapılacağı öğretilmelidir.

2. Bugüne kadar elde edilen ilmi buluşları yapan kişilerin ne kadar basit araçlar kullandıkları, imkanlarının çok az oluşu hatırlatılmalı, bunların üstünlüklerinin sadece ilmi uygulama ve düşünme kabiliyeti kazanmış sabırlı, çalışkan, olaylarla yakından ilgilenen kişiler olduklarını gösteren örnekler vererek, kendilerine, aynı sabır ve metodlu çalışmalarla bir takım bulgulara varabilecekleri inancı ve cesareti verilmelidir.

3. Öğrencilere, ilmin değiştirilemeyen kesin gerçeklerden ibaret olmadığı bil-ginin her zaman yeniden gözden geçirilebileceği, yeni denemelerden elde edilecek yeni verilerden yeni sonuçlalra veya yorumlarla varılabileceği fikri verilmeli ve ilmin ancak ilmi metodlarla eldeki verilerin çeşitli şekillerde yorumlanması, genelleştirilmesi ve yayılması suretiyle gelişeceği görüşü kazandırılmalıdır.

4. Teknolojik gelişmelere temel teşkil eden “Transistörler” ve “Laser” gibi konular üzerinde ayrıntılı bilgiler verilmelidir.

5. Atatürkçü düşünce sisteminde; Akılcı ve Bilimci Davranışın önemi, Akılcılığın Gerçekçilik ve Yapıcılıkla İlişkisi, Akılcılığın Sorumlulukla olan İlişkisi, Bilimin İnsan Hayatındaki Yeri ve Önemi, Bilim ve Teknolojiyi Uygularken Gözönünde Bulundurulacak Esaslar, Akılcılığın Temeli Bilim ve Teknoloji, “Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir” prensibi yeri geldikçe ve bilhassa deney yapılırken temas edilecek, ayrıca bazı konuların sonlarında yer alan okuma parçaları sınıfta okunup gerekli açıklamalarlda bulunulacaktır.

 

FİZİK  LİSE –  1     (  9. SINIF)

1. BÖLÜM :  MADDE VE ÖZELLİKLERİ

I. 1 Madde

I. 2 Maddelerin Hacmi

         a. Katı ve sıvı maddelerin hacimlerinin ölçülmesi

                        1. Geometrik biçimli cisimlerin hacimlerinin ölçülmesi

                        2. Düzgün olmayan cisimlerin hacimlerinin ölçülmesi

                        3. Sıvıların hacimlerinin ölçülmesi

         b. Gazların hacimlerinin ölçülmesi

         c. Madde miktarlarının karşılaştırılmasında hacmin güvenilirliği

I. 3 Kütle ve Ağırlık

            a. Kütlenin ölçülmesi

            b. Kütlenin korunumu

            c. Ağırlığın ölçülmesi

I. 4 Özkütle

            a. Katıların özkütlesinin ölçülmesi

            b. Sıvıların özkütlesinin ölçülmesi

            c. Gazların özkütlesinin ölçülmesi

I. 5 Maddelerin Esnekliği

            a. Katıların esnekliği

            b. Sıvıların esnekliği

            c. Gazların esnekliği

I. 6 Madde ve Isı

            a. Isı ve sıcaklık

            b. Isı miktarı ve ölçülmesi

            c. Erime ve donma

            d. Kaynama, buharlaşma ve süblimleşme

            e. Genleşme ve sıkıştırılabilirlik

                        1. Katılarda genleşme

                        2. Sıvılarda genleşme

                        3. Gazlarda genleşme 

2.BÖLÜM: MADDE VE ELEKTRİK

2.1 Elektrik ve Elektrik Yükü

            a. Sürtme ile Elektriklenme

            b. Elektroskop Yüklü Cisimler ile Bazı Deneyler

            c. Dokunma ve Elektriklenme

            ç. Etki ile Elektriklenme

            d. Yükün Kaynağı Olarak Atomlar

            e. Yük Miktarı, Elemanter Yük ve Yükün Parçacıklı Yapısı

            f. İletken, Yalıtkan ve Yarı İletken Maddeler

2.2 Yüklü Cisimler Arasındaki Etkileşme Kuvvetleri

            a. Kuvvetin Yük Miktarına Bağlılığı

            b. Kuvvetin Uzaklığa Bağlılığı

            c. Kuvvetin Ortama Bağlılığı

            ç. Kuvvet, Yük, Uzaklık ve Ortam Arasındaki Bağıntı:Coulomb Yasası

2.3 Elektrik Yükünün Ölçülmesi ve Elektrik Akımı

            a. İletkenlerde Elektrik Yükünün Bir Yerden Başka Bir Yere Akışı

            b. Elektrik Devresinde Açığa Çıkan Maddenin Yük Miktarına Bağlılığı

            1. Seri Devreden Geçen Yükün Suyun Elektrolizi Yoluyla Ölçülmesi

            2. Paralel Kollardan Geçen Yük Miktarı ile Ana Koldan Geçen Yükü  Miktarının Karşılaştırılması

            c. Elektrik Akımı ve Ölçülmesi

            ç. Ampermetrenin Devreden Geçen Yük Miktarının Ölçümünde
 Kullanılması

            d. Elektrik Yükünün Korunumu

2.4. Maddelerin Elektrik İletkenliği

            a. Katıların İletkenliği

            b. Sıvıların İletkenliği

            c. Gazların İletkenliği

2.5. Elektrik Akımı Kaynakları

            A. Doğru Akım Kaynakları

                        a. Piller

                            1. Basit Bir Pil Yapma

                            2. Kuru Pil

                            3. Doldurulabilen Piller

                            4. Diğer Doğru Akım Kaynakları

                        b. Pil Oluşumu ile Maddelerin Aşınması (Korozyon)

            B. Alternatif Akım Kaynakları

                        a. Hidroelektrik ve Termik Santrallar

                            1. Jeneratörlerin Yapısı

                            2. Jeneratörlerin Akım Vermesi

            b. Nükleer Enerji Santralları

2.6. Elektrik Devreleri

            a. Bir Elektrik Devresinde Devre Elemanları

            b. Potansiyel Farkının Ölçülmesi

            c. Direnç ve Ölçülmesi

                        1. Akım, Potansiyel Farkı ve Direnç Arasındaki Bağıntı (Ohm Yasası)

                        2. İletkenlerin Direncinin Bağlı Olduğu Faktörler ve Özdirenç

            ç. Elektrik Devrelerinde Akım

                        1. Seri Devrede Akım

                        2. Paralel Devrede Akım

                        3. Anakol ve Paralel Kollarda Akım

            d. Elektrik Devrelerinin Emniyeti

                        1. Elektrik Sigortası

                        2. Topraklama

                        3. Elektrik Yalıtımı 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here