Kavramsal Modeller, Mental Modeller

0
4141


 • Modeller bir araştırmadaki özel veya konuyla ilgili olguların basitleştirilmesine yardımcı olur.
 • Modeller karmaşık olguların görünmesini sağlarlar.
 • Modeller, bilinmeyen bir alanla bilinen bir alan arasında ilişkiler kurarak anlamayı sağlar.
 • Modeller bir sistemin süreçlerinin simule edilmesini sağlar.

 Kavramsal Modeller

Mental modeller olaylarla, ulaşılabilen son matematiksel modeller arasında bir orta seviyedir. Burada sözünü ettiğimiz matematiksel modellere kavramsal modeller adını veriyoruz. Genellikle Kavramsal Modeller araştırmacılar, öğretmenler, mühendisler .. tarafından oluşturulan dış betimlemelerdir. Bunlar (kavramsal modeller), dünyadaki olayların durumlarını veya sistemleri anlamayı ve öğretmeyi kolaylaştırırlar. Kavramsal modeller bilimsel çevrelerce kabul görmüş bilgilerle tutarlı, kusursuz ve bitmiş betimlemelerdir. Mental modeller içsel, kişisel özellikler taşıyan, tamamlanmamış, değişken, (ve de gerekli olduğunda işlevsel) iken kavramsal modeller belirli bir toplum tarafından paylaşılan ve bu toplumca tutarlı sayılan (bilimsel bilgilerle) dışsal betimlemelerdir. Bu dışsal betimlemeler, matematiksel formüller, benzerlikler ve insanlarca yapılan materyaller şeklinde olabilirler. Su pompasının işlevlerini gösteren bir araç, Rutherford atom modeli ve güneş sistemi arasında kurulan bir benzerlik veya nükleer fizikteki kabuk modelinin natematiksel formülü kavramsal modellere örnek olarak gösterilebilirler. Kavramsal modeller gerçek nesnelerin, olayların veya durumların basitleştirilmiş betimlemeleridir. Ortak bir varsayım vardır bu; Biz öğrencilere bir şeyler öğretirken, öğrenciler onlara sunulan kavramsal modellerin bir kopyası olan mental modelleri kazanırlar veya oluştururlar. Bu kargaşa ayrıca, öğretimsel destek olarak benzetimlerin kullanıldığı araştırmalarla birlikte gerçekleşebilir. Anlamlı öğrenmenin öğrencilerin öğrendikleri kavramsal modellerden yola çıkarak oluşturdukları mental modellerin sonucu olduğu varsayılmaktadır.Öğrenciler çoğu zaman kavramsal modelleri olayların, idealize edilmiş ve basitleştirilmiş şekli olduğunu bu olayların gerçek halinden bahsetmedikçe düşünemezler.
 


Mental Modeller


Mental modeller gerçek olayların, insanların özel olayları anlamak için kullandıkları, temsilleridir.İnsanlar çevreleriyle, teknolojik araçlarla ve diğer bazı şeylerle etkileşimlerinde kendi kendilerine etkileşimde bulundukları şeylerin mental modellerini oluştururlar. Bu modeller etkileşimleri anlamak için açıklayıcı ve tahmin edici bir güç sağlarlar. Mental modeller, düşünme sürecinde, içsel betimlemelerle doğruluğu varsayılan, teorilerle tutarlıdırlar. • Mental modeller hedef sistemlerin, kişinin kendi içinde oluşturduğu betimlemelerdir.
 • Doğru mental modeller, hedef sistemle fonksiyonel veya uzaysal benzerlikler gösterirler.
 • Öğrenmekte olan kimseler mental modellerini oluştururken hedef sistemler ile olan etkileşimleri sonucu bu modelleri değiştirirler.
 • Uzman kişilerin oluşturdukları modeller uygulanmak için daha acemilerinkine oranla daha anlaşılır ve özettir.
 • Uzmanlar mental simulasyonları olayları önceden tahmin etmek için serbestçe kullanabilirler.
 • Mental modeller sembolik veya temsilci olmaktan ziyade resimsel ve şekilseldir.
 • Öğrenmek isteyen kişilerin edinecekleri yeni bilgiler onların geçerli mental modellerine bağlıdır.
 • Mental modeller tamamlanmamıştır.
 • Mental modeller genellikle olayların kesin ve kusursuz betimlemeleri değillerdirler. Tipik olarak hataları ve çelişkileri içeririler.
 • Mental modeller cimridirler ve karmaşık olayların basit açıklamalarını sağlarlar.
 • Mental modeller çoğunlukla kendi doğrulukları hakkındaki belirsizliğin ölçülerini içeririler. Yanlış olsalar bile kullanılabilirler.
 • Mental modeller, problem çözme alanlarında kullanılır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here