Lise Fizik Programının Yapısı, Odağı ve Amaçları
Bölüm A: Kişisel Bilgiler
Aşağıdaki kişisel bilgilerinizle ilgili soruları cevaplayınız. Yıldızlı (*) sorular cevaplanması zorunlu olanlardır.Bu alana sadece rakam yazilabilirBölüm B: Programın Yapısı, Odağı ve Amaçları
Aşağıda yer alan her ifade için size uygun durumu işaretleyiniz. 1=Kesinlikle Katılmıyorum 2=Katılmıyorum 3=Kararsızım 4=Katılıyorum 5=Kesinlikle Katılıyorum

1 2 3 4 5 Cevap Yok
Yeni lise fizik programı, varolan programdan daha az konu içermelidir.
Yeni lise fizik programı, yeni ilköğretim fen ve teknoloji programında olduğu gibi sarmallık ilkesi esas alınarak hazırlanmalıdır. Yani, birçok konu gittikçe derinleşen bir içerikle her sınıfta verilmeli, böylece öğrenilenler pekiştirilmelidir.
Varolan fizik programının konu organizasyonunda fizik kavramları merkezde yer almaktadır. Yeni fizik programının konu organizasyonunun merkezinde temalar (teknoloji, spor dalları vs...) yer almalıdır.
Yeni lise fizik programı, öğrencinin öğretim sürecine etkin katılımını sağlayan öğrenci merkezli bir yaklaşımla hazırlanmalıdır.
Yeni lise fizik programında öğrenilen kavramlar fizik ve diğer derslerde daha önce öğrendiğimiz kavramlarla ilişkilendirilmelidir.
Yeni lise fizik programı, aynı içeriğe sahip temalar (yaşam bağlamları) arasında seçim olanağı sunmalıdır.
Yeni lise fizik programı, zaman sınırından dolayı daha az konuyu daha detaylı işlemek yerine daha fazla konu içermelidir. Yani daha derin yerine daha geniş olmalıdır.
1 2 3 4 5 Cevap Yok
bilim, toplum, teknoloji ve çevre arasındaki ilişki vurgulanmalıdır.
sonuçla birlikte süreci de ölçen değerlendirme yöntemleri vurgulanmalıdır.
işbirlikçi öğrenme özendirilmelidir.
öğrenciler arasında rekabet özendirilmelidir.
beceri merkeze alınmalıdır.
fizikle diğer disiplinler arasında ilişkilere yer verilmelidir.
bilimin mutlak doğrulardan oluşmadığı ve sürekli geliştiği dikkate alınmalıdır. Yani bilimin vardığı sonuçların değişmez olmadığı, sürekli gelişebileceği vurgulanmalıdır.
ölçme-değerlendirme yalnızca not vermek için değil; gruplama, dönüt verme ve öğrencileri tanıma amaçlı da kullanılmalıdır.
ölçme-değerlendirmenin öğrenmeden bağımsız olmadığı vurgulanmalıdır.
öğrenciler bilgi ve beceriden daha çok bilgi ve beceriyi nasıl öğreneceğini öğrenmelidir.
fizik öğretiminde herhangi bir öğretim/öğrenim metodunun kesinlikle yanlış veya her zaman doğru olmadığı açıklanmalıdır.
öğrencilerin birbirinden farklı olduğu göz önünde bulundurularak, her öğrencinin fiziği farklı yollarla öğrenebileceği dikkate alınmalıdır.
1 2 3 4 5 Cevap Yok
öğrencilerin fiziği bütün boyutlarıyla öğrenmelerini değil, günlük hayatta karşılaştıkları olaylarda ve araçlarda geçen kavramları ve prensipleri daha iyi anlamalarını ve bilinçli kullanmalarını amaçlamalıdır.
analiz, sentez, değerlendirme, analitik düşünme ve muhakeme gibi üst düzey düşünme yeteneklerini geliştirmelidir.
öğrencilerin hayal gücü ve yaratıcılığının gelişmesine yardımcı olmalıdır.
öğrencilere gözlem, çıkarım yapma, hipotez kurma ve değişkenleri belirleme gibi bilimsel süreç becerileri ve araştırma becerileri kazandırmalıdır.
öğrencilerin bilimsel tutum ve değerleriyle kendini yönetme ve sosyal becerilerinin gelişmesine katkıda bulunmalıdır.
bilişim-iletişim teknolojilerini kullanma becerileri kazandırmalıdır.
öğrencilerin sayısal becerilerini geliştirmelidir.
Bölüm C: Açık Uçlu Sorular
Aşağıda üç tane açık uçlu soru verilmiştir. Soruları altlarında bırakılan boşluklara cevaplayınız.